Fogyasztói elállás a szerződéstől

Megrendelőnek, amennyiben fogyasztónak minősül, 14 napig jogában áll a megkötött szerződéstől elállni, mely esetben köteles a megrendelt terméket a Szállító részére hiánytalanul visszaküldeni. 45/2014. (II. 26.) – a távol lévők között kötött szerződésekről – értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. A Szállító köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő legkésőbb a Megrendelő által a csomag átvételét követő 14 nap elteltével jár le.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, valamint a szállítások költségeit. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Nem gyakorolhatja elállási jogát a fogyasztó a hivatkozott Korm.r. 5.§-ában meghatározott esetekben.

Az elállási jog ismertetése, elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól:

 • A Fogyasztó által megküldött megrendelést vállalkozó informatikai rendszere soron kívül, de legkésőbb 48 órán belül automatikusan visszaigazolja, amennyiben a megrendelt termékből/termékekből megfelelő készlet áll rendelkezésre. A megrendelés visszaigazolásának időpontja egyben a Fogyasztó és Vállalkozó között létrejött szerződés időpontja is.
 • A Fogyasztó az elállási/felmondási jogát a Fogyasztó és Vállalkozó között létrejött szerződés időpontjától kezdve minden megkötés nélkül gyakorolhatja 14 napon belül.
 • A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is gyakorolja az elállási jogát.
 • Fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának megküldésével.
 • A Fogyasztónak haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell juttatni a terméket vállalkozó részére.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban.
 • Írásban történő elállás esetén Fogyasztó az elállási nyilatkozatot köteles 14 napon belül elküldeni Vállalkozó részére.
 • Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe.
 • Ha a Fogyasztó a termék kiszállításánál nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választott, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 • Amennyiben Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket, az ebből eredő értékcsökkenés mértékének megtérítését Vállalkozás követelheti Fogyasztótól.
 • Fogyasztó elállási igényét jelezheti e-mailen az info.goldnails@gmail.com címen vagy a letölthető elállási nyilatkozat-minta segítségével. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.
 • A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek
  a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat, cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése, a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, lehetőség szerint videó kamerával rögzítésre kerülhet a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követő harminc napon belül, a Gold Cosmetics KFT. a vásárló címére, kizárólag banki átutalás útján visszatéríti a termék vételárát.
(Kivételes esetben, egyeztetés alapján postai úton is lehetséges!) A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza Vállalkozásunk címére:
5561 Békésszentandrás, Fő utca 13.

Utánvétes csomagokat nem áll módunkban átvenni.

A törvény részleteinek megtekintése: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A Fogyasztó az elállási/felmondási jogát a Fogyasztó és Vállalkozó között létrejött szerződés időpontjától kezdve minden megkötés nélkül gyakorolhatja 14 napon belül.

A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is gyakorolja az elállási jogát. Az elállási jog legkésőbb a szerződés teljesítésétől, a termék átvételétől, vagy a szolgáltatás nyújtásától számított 14. napon jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Vállalkozás neve: Gold Cosmetics Kft.

Vállalkozás postai címe: 5561 Békésszentandrás, Fő utca 13.

Vállalkozás telefonszáma / Kapcsolattartó: Kondacsné Fazekas Éva +36-30/326-6730

E-mail cím: info.goldnails@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön a letölthető elállási nyilatkozatot kitöltve azt elküldheti az info.goldnails@gmail.com e-mail címünkre. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését követően e-mailban haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén Fogyasztó az elállási nyilatkozatot köteles 14 napon belül elküldeni Vállalkozó részére. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az alábbi címre:

Vállakozás neve: Gold Cosmetics Kft.

Vállakozás postai címe: 5561 Békésszentandrás, Fő utca 13.

a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó, vagy rendeltetésellenes használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat letöltése